Rårup GIF Bestyrelse og vedtægter

Vedtægter af 26. januar 2016.

§ 1

Foreningens navn er Rårup Gymnastik og idrætsforening med hjemsted i Hedensted kommune. 

§ 2

Foreningens formål er at dyrke og udvikle idræt samt kammeratlig samvær på tværs af alder, interesse og baggrund. 

§ 3

I foreningen kan alle optages, som kan godkende foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer som modarbejder foreningens formål.

Det eller de udelukkede medlemmer skal have deres sag optaget på  første ordinære generalforsamling. 

§ 4

Kontingentets størrelse godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra de forskellige udvalg.

Betaling for deltagelse i de forskellige aktiviteter betales ved aktivitetens begyndelse. 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidst i januar måned og indkaldes ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, i Rårup hallen og via Conventus senest 10 dage før.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 5 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag i klublokalet. 

§ 6

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter : 

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning.

3.   Beretning fra udvalg.

4.   Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for RGIF.

5.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Olympia.

6.   Indkomne forslag.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.   Valg af udvalgsmedlemmer.

9.   Valg af revisor og suppleant.

10. Eventuelt. 

§ 7

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingen beslutninger træffes ved simpelt flertal undtagen lovændringer

se § 13.

Der skal holdes skriftlig afstemning, hvis et af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Ved valg af bestyrelse og udvalg står det medlemmerne frit, hvorvidt de vil stemme på en eller flere af de foreslåede kandidater, dog ikke på flere end det antal, der er på valg. For at kunne modtage valg til bestyrelsen eller udvalg skal vedkommende være tilstede på generalforsamlingen, eller også skal der foreligge skriftlig tilsagn fra ikke tilstedeværende medlemmer. 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det og skal indkaldes når mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal afholdes senest en måned efter begæring er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling gælder de bestemmelser som er anført i § 5 og § 7. 

§ 9

Stemmeret ved en generalforsamling har alle fremmødte medlemmer. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret. Forældre til børn under 16 år er stemmeberettigede for disse, dog kan ingen fremmødt have mere end en stemme hver. Forældre til børn under 16 år er valgbare. Bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Medlemmer under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen. Ved valg til udvalg skal medlemmet være fyldt 16 år. 

§ 10

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. På lige årstal afgår 2 medlemmer, på ulige årstal 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig - inden 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand, sekretær og kasserer, den sidst fungerende formand indkalder til dette møde.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. Bestyrelsen fører en protokol. Bestyrelsen holder møde 4 gange årligt eller oftere, hvis det skønnes påkrævet. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med en dagsorden, der er udsendt senest tre dage før mødet. Bestyrelsesmøde skal afholdes, hvis 3 medlemmer ønsker det.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner dog af kassereren.

I alle sager, der angår køb, salg og pantesætning af fast ejendom eller løsøre tegnes foreningen af formand, næstformand og kassereren i forening. Økonomiske dispositioner over kr. 50.000,00 skal først godkendes af generalforsamlingen. 

§ 11

Generalforsamlingen vælger udvalgsmedlemmer efter indstilling fra udvalgene. Såfremt et udvalg ikke bliver repræsenteret i bestyrelsen ved valg, indsætter bestyrelsen en person i udvalget. Et udvalg består af 3 - 5 medlemmer, der vælges ikke suppleanter til udvalg, da de er selvsupplerende.

Der vælges redaktion for Olympia. Udvalgsmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. 

§ 12

Generalforsamlingen vedtager oprettelse eller nedlæggelse af aktivitetsudvalg efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte et arbejdsudvalg for en ny aktivitet, som skal godkendes på førstkommende generalforsamling. 

§ 13

Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2 / 3 af de afgivne er for forslaget. 

§ 14

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes ved en generalforsamling med følgende dagsorden : 

1.   Valg af dirigent.

2.   Forslag til opløsning af Rårup Gymnastik og Idrætsforening.

3.   Fordeling af den formue der er i behold, skal anvendes til almennyttige formål i Rårup området.

4.   Eventuelt. 

Beslutning om opløsning kan kun vedtages, når mindst 3 / 4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for forslaget. 

Således vedtaget på generalforsamlingen 26 Januar 2016.

Rårup GIF bestyrelse af 29. februar 2020

Bestyrelsen blev konstitueret den 29. februar 2020.

Referater kan rekvireres ved henvendelse til sekretæren.  

Formand Frank Kristoffersen
Bestyrelsesrepræsentant i udvalget: Motionscenter
Telefon: 52 42 30 32
Mail: frank.smedegade@gmail.com

Næstformand Kira Karlsen
Bestyrelsesrepræsentant i udvalget: Gymnastik
Telefon: 27 59 49 05 
e-mail: klk1982@hotmail.com 
 
Sekretær Bo Rasmussen
Bestyrelsesrepræsentant i udvalget: Tennis og Bordtennis
Telefon: 22 55 49 41 
Mail: gramrodemurer@hotmail.com 
 
Kasserer Klaus Pedersen
Bestyrelsesrepræsentant i udvalget: Fodbold, Dart og Traktortræk
Telefon: 23 60 67 87
Mail: klauspp6@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem Patricia Serritslev 
Bestyrelsesrepræsentant i udvalget: 
Telefon: 51 16 33 12 
e-mail: patriciaserritslev@yahoo.com